แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดการศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงของอนาคต"
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยาดาวน์โหลด>>>หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กำหนดการ
(กรณีโรงเรียนไม่ได้รับหนังสือ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)


Log in สำหรับตรวจสอบห้องพัก (สามารถตรวจสอบได้ในวันที่ 28 ม.ค. 62)

หากคุณครูท่านใดมีความประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดต่อได้ที่ 09 3138 3818 (น้องเจี๊ยบ)

แผนที่

สายตรง 
ฝ่ายประสานงาน            นางสาวชลล์สิฌา  พรหมเสน (น้องเจี๊ยบ) มือถือ 093-138-3818 และ นางสาววันนิสา พูนรัตนทรัพย์ (น้องแอ๋ว) มือถือ 093-138-3819

กองบริการการศึกษา 
         หมายเลขโทรศัพท์ . 0-5446-6666 ต่อ  1023, 1270 - 1273 
         หมายเลขโทรสาร. 0-5446-6694


พระพุทธภุชคารักษ์

พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา พระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ที่ขนดด้านหน้า เป็น พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป องค์พระ มีขนาดความสูง 18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปนาคปรกแห่งเมืองครหิที่สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18 พระหัตถ์ทั้งสองวางในลักษณะปางมารวิชัยที่ด้านหน้าพระเมาลีมีรูปคล้ายใบโพธิ์ติดอยู่สังฆาฏิพาดบนพระอังสาซ้ายพันทบกันเป็นริ้วๆ ประดิษฐานบนเนินเขา ด้านหลังอาคารหอประชุมพญางำเมือง