แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนอง New-S-Curve"
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยพะเยา
สายตรง
นางสาวชลล์สิฌา พรหมเสน (น้องเจี๊ยบ) 093-138-3818
นายเอกชัย เทียนเงิน (น้องเอก) 093-138-3819
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
0-5446-6666 ต่อ 1270 - 1273
0-5446-6694

Designed by CITCOMS, University of Phayao