แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ยุคดิจิทัล"
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


ดาวน์โหลด>>>หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กำหนดการ
(กรณีโรงเรียนไม่ได้รับหนังสือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่นี่)

Log in สำหรับตรวจสอบห้องพัก

หากคุณครูท่านใดมีความประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560  สามารถติดต่อได้ที่ 09 3138 3818 (น้องเจี๊ยบ)

แผนที่

สายตรง 
ฝ่ายประสานงาน            นางสาวชลล์สิฌา  พรหมเสน (น้องเจี๊ยบ) มือถือ 093-138-3818 และ นางสาววันนิสา พูนรัตนทรัพย์ (น้องแอ๋ว) มือถือ 093-138-3819

กองบริการการศึกษา 
         หมายเลขโทรศัพท์ . 0-5446-6666 ต่อ  1023, 1270 - 1273 
         หมายเลขโทรสาร. 0-5446-6694


เที่ยวบ้านบัว จ.พะเยา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านบัว จ. พะเยา หมู่บ้านที่คนในชุมชนน้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ได้รับรางวัลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นี่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 500 คน/วัน  พร้อมที่พักแบบโอมสเตย์ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นเมือง พบกับฐานเรียนรู้การอนุรักษ์และเพราะพันธุ์กว่าง, กลุ่มจักสานเข่ง-สุ่มไก่,ผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน,กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา,ผักส่วนครัวและปุ๋ยหมักชีวภาพ เรียนรู้การผลิต-แปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วด้วยใจยินดี

อ้างอิง : http://www.rakbankerd.com